general

Transparència

 1. 4.TRANSPARÈNCIA
  1. A.Informació Institucional i Organitzativa
 1. 1.LA MISSIÓ I ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA L’ENTITAT D’ACORD AMB ELS ESTATUTS

Creada l’any 1994, la Unió de Consells Esportius de Catalunya neix amb l’objectiu d’assegurar el dret a l’activitat física i esportiva de les persones, especialment els infants.

Continuadors de la llarga tradició d’esport popular al país, la UCEC ha treballat sempre des del convenciment que l’esport en edat escolar forma part de l’educació integral dels infants, i per això n’ha estat el màxim valedor, treballant-lo i convertint-lo amb la voluntat d’arribar a cada cop més usuaris. Una pràctica, que en pro d’una autèntica universalització i democratització de l’activitat física i esportiva, cal que tingui continuïtat més enllà de l'etapa escolar, tot garantint que els ciutadans i ciutadanes hi puguin accedir mitjançant el desenvolupament de l’esport popular.

El model esportiu que defensem els Consells Esportius de Catalunya es fonamenta en el dret a la pràctica de l’activitat física i esportiva de tothom, en igualtat de condicions, sense cap tipus de discriminació, potenciant els valors personals i de responsabilitat social i fomentant la salut i els hàbits saludables de tota la ciutadania.

Legalment, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, és una agrupació esportiva privada, sense ànim de lucre i d’interès públic i social representativa dels Consells Esportius de Catalunya legalment constituïts, a l’empara del que disposa el Decret 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels consells esportius, com també, del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i el que preveu el Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

La Unió de Consells Esportius de Catalunya es dedica al foment, la promoció, la formació, la gestió de serveis, inherents, obligatoris o complementaris a l’activitat física i esportiva. A l’organització de l’activitat física i esportiva en edat escolar i a l’organització de l’esport popular i de lleure entès com l’activitat física i esportiva, no federada, en totes les franges d’edat.

Col·labora amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament per a tècnics esportius i organitza la formació dels voluntaris esportius de les seves activitats.

La UCEC, d’acord amb els seus estatuts, és també:

a) Un òrgan assessor del govern de la Generalitat de Catalunya.

b) Un òrgan col·laborador amb les administracions públiques que tenen competències en l’àmbit esportiu i formatiu.

c) Un òrgan que, dins dels marc d’actuació dels Consells Esportius de Catalunya, vetlla per la practica de l’esport i les activitats de l’esport en edat escolar i l’esport popular.

d) Un òrgan que aglutina, coordina i representa als Consells Esportius de Catalunya.

e) Un òrgan de debat i solució, si cal arbitral, dels problemes o qüestions entre Consells Esportius que li plantegin o correspongui resoldre.

f) Un òrgan que gestiona, desenvolupa, executa i organitza les activitats esportives, programes i actuacions encomanades pels òrgans esportius de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i consells comarcals, i altres entitats públiques o privades competents, d’acord amb les delegacions i els convenis que puguin establir‐se.

Totes aquestes atribucions sempre s’ han de fer de comú acord amb el Consell Esportiu de l’ àmbit territorial corresponent.

g) Aquest òrgan podrà organitzar per delegació i d’acord amb el Consell Català de l’Esport activitats de competència de l’esmentat Consell Català de l’Esport i altres de pròpies i totes aquelles que en cada moment defineixi la normativa vigent.

Respecte les seves funcions, La Unió de Consells Esportius, té com a principals objectius i competències:

a) Col·laborar pel bon funcionament dels Consells Esportius, per la seva gestió, qualitat i transparència.

b) Garantir en tot moment que les activitats físiques i esportives que organitza, com les que organitzen els Consells Esportius es portin a terme amb criteris de salut, cohesió i inclusió social, valors personals i valors de responsabilitat comunitària.

c) Crear les condicions necessàries i les estructures oportunes, o col·laborar en la seva creació per posar l’activitat física i l’esport al servei de tota la ciutadania com un dret de tothom sense cap tipus de discriminació.

d) Col·laborar amb les entitats, organismes públics i privats per la millora i desenvolupament de la pràctica de l’activitat física i l’esport com un mitjà per al desenvolupament associatiu, cívic, cultural i educatiu del poble de Catalunya, com a referent en la formació personal i comunitària dels ciutadans i ciutadanes.

e) Assessorar al govern de Catalunya i a les administracions locals quan aquestes ho estableixin i quan ho sol·licitin.

f) Afavorir la implantació i la gestió de processos en la formació esportiva.

g) Fomentar i participar en projectes, actuacions i sinèrgies que tinguin l’esport i l’activitat física, com un motor capaç d’afavorir la promoció econòmica i l’ocupació, en especial pel que fa a la intervenció comunitària i la inserció laboral col·laborant amb entitats públiques i/o privades i amb el consell esportiu de la comarca on s’actuï.

h) Executar l’explotació d’instal·lacions i complexes esportius i gestionar i organitzar activitat físiques i esportives, així com, participar en qualsevol procés públic o privat de licitació, adjudicació, concursos i qualsevol tipologia de processos administratius per a aquests fins, dins de qualsevol àmbit territorial, però sempre amb el vistiplau del consell esportiu corresponent en l’àmbit comarcal, i amb la col·laboració, si es possible, dels consells esportius en els àmbits territorials i nacional.

i) Gestionar activitats físiques i esportives, proveir serveis esportius, d’oci, de lleure i de formació que se’ns puguin encomanar, així com tots els serveis complementaris, per tal d’aconseguir la màxima qualitat i seguretat en l’organització de les mateixes, sempre en col·laboració amb el consell esportiu de la comarca corresponent on s’ actuï.

j) Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives, mitjançant l’organització d’activitats físiques i esportives i la seva gestió si s’escau, previ acord amb el Consell Esportiu de la comarca.

k) Establir relacions amb entitats esportives similars a la Unió de Consells Esportius de Catalunya d’altres comunitats o països.

l) Qualsevol altre objectiu admissible d’acord amb els Estatuts i les normes vigents. m)També és obligació de la Unió de Consells impulsar i realitzar programes i activitats aprovades per la seva assemblea, prioritzant la seva execució per mitjà dels consells esportius.

n) La Unió de Consells Esportius de Catalunya pot coordinar, amb els convenis de col·laboració que calguin, l’emissió conjunta de la llicència esportiva escolar dels consells esportius integrats en la Unió, com també, l’emissió conjunta de la llicència esportiva d’activitat física per aquelles activitats físiques i esportives organitzades fora de l’àmbit de l’esport en edat escolar de caràcter obligatori pels consells esportius. La Unió pot emetre llicències esportives d’activitat física per aquelles activitats físiques i esportives que organitzi.

 1. 2.NORMATIVA APLICABLE:

LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

DECRET 267/1990, de 8 d’octubre, de regulació dels consells esportius.

DECRET legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de

DECRET 34/2010, de 9 de març, del Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Altres documents vinculants de referència:

RESOLUCIÓ PRE/2095/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per als cursos 2015-2016 i 2016-2017, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2013-2020.

RESOLUCIÓ PRE/2918/2017, de 18 de desembre, per la qual es convoquen els Jocs Esportius Escolars de Catalunya per al curs 2017-2018 i s'estableix la seva normativa tècnica general.

 1. 3.ESTATUTS I NÚMERO DE REGISTRE DE L’ENTITAT

Al següent enllaç hi podeu trobar els Estatuts vigents de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, aprovats per acord de l’Assemblea general de la UCEC celebrada el 6 d’octubre de 2018. Ratificats i inscrits al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució del director del Consell Català de l’Esport de data 29 de juliol de 2019.

[ESTATUTS]

 1. 4.INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA

[Registre grups d'interes GENCAT]

 1. 5.COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

L'Assemblea General:

Està integrada per tots els representants dels Consells Esportius associats, amb dret a veu i a vot, i presidida pel president de la Unió o qui el substitueixi

Actualment l’Assemblea General de la UCEC la componen els següents Consells Esportius associats:

Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès Nord, Berguedà, Garraf, L'Hospitalet, Maresme, Osona, Vallès Occ Sabadell, Vallès Occ Sud, Vallès Occ Terrassa

Vallès Oriental, Barcelona, Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès, Urgell, Val d'Aran, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Tarragonès, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Terra Alta.

Són funcions de l’Assembla, entre d’altres:

- Aprovar l’Informe anual del President de la Unió de Consells i memòria de les activitats i anàlisi del desenvolupament de l'esport en edat escolar i popular, en l'exercici anterior.

- Aprovar la Liquidació del pressupost de la temporada anterior i comptes i balanç de tancament de l'exercici.

- Apropar projectes i propostes del Consell Directiu.

- Aprovar projectes i propostes dels membres de la UCEC,

- Aprovació dels pressupostos del proper exercici.

- Elegir els representants de l'Assemblea per signar l'acta conjuntament amb el president i el secretari.

També són funcions de l’assemblea tractar i resoldre temes no ordinaris, escollir les persones que han de formar part del Consell Directiu, i tractar la modificació d'Estatuts o l'aprovació del Reglament de Règim Intern, l'adquisició o la venda d'immobles i qualsevol altre tema que per la seva importància o transcendència hagi de ser resolt per l'òrgan superior de la Unió de Consells.

El Consell Directiu

El Consell Directiu és l'òrgan de gestió i administració de la Unió de Consells i d'execució dels acords de l'Assemblea, encara que podrà també tenir iniciatives pròpies, els resultats de les quals s'hauran de sotmetre a l'Assemblea.

El Consell Directiu estarà format per 19 membres:

• 3 representants de l’ATCE de Lleida

• 2 representants de l’ATCE de Tarragona

• 1 representant de Terres de l’Ebre

• 3 representants de l’ATCE de Girona

• 8 representants de l’ATCE de Barcelona i l’ATC ciutat de Barcelona

• 2 representants de les comarques petites de Catalunya:

• 1 de l’Aran i l’Alt Pirineu, segons els criteris establerts per la divisió territorial de Catalunya de l’administració de la Generalitat.

• 1 representant dels Consells Esportius de les comarques de menys de 25.000 habitants (excloses les de l’Aran i l’Alt Pirineu).

La composició actual del Consell Directiu, escollit en reunió del Consell Directiu celebrada a Poblet (Conca de Barberà – Tarragona), el dia 16 de juliol del 2016 és la següent:

President: Sr. Jaume Domingo i Planas

Vicepresident primer: Sr. Josep Monràs i Galindo

Vicepresident segon: Sr. Joan Ubach i Isanta

Vicepresident tercer: (vacant)

Vicepresident quart: Sr. Daniel Nart i Juanes

Tresorer: Sr. José Empez i García

Secretari: Sr. Salvador Valls i Cuello

Vocals   :

Sr. Cristian Alcázar i Esteban

Sr. Jordi Matas i Claramunt

Sr. Ramón Parramón i Llonch

Sr. Josep Ramon Vidal i Godall

Sr. Josep Llebaria i Nolla

Sr. Enric Adell i Moragrega

Formen part de les funcions del Consell Directiu, tals com:

a) Executar els acords de l'Assemblea.

b) Resoldre qualsevol dubte o cas no previst als Estatuts, exposant‐ho a l'Assemblea, pel seu coneixement o resolució definitiva.

c) Promoure actuacions, a iniciativa pròpia, donant compte a la propera Assemblea del seu desenvolupament i resultats.

d) I, en general, totes les qüestions que no siguin de competència expressa de l'Assemblea General.

e) Contractar serveis personals i externs per a funcions pròpies de l’entitat.

f) Subscriure contractes laborals d’alta direcció sempre que els membres presents a la Comissió Directiva aprovin per majoria absoluta l’acord, la quantitat de la remuneració i la resta de condicions del contracte.

g) Autoritzar els pagaments que no corresponguin al president.

h) Com a norma general, quan existeixi algun tipus de disfunció, conflicte, etc. en algun Consell Esportiu, coordinar les possibles actuacions a seguir amb la corresponent Agrupació Territorial de Consells Esportius.

i) Els acords del Consell Directiu seran sempre executius, vetllant, el president, pel seu compliment. Si més no, tant els projectes com els pressupostos, estat de comptes i balanç seran posats en coneixement dels membres amb temps suficient per a que puguin formular els seus suggeriments, els quals el Consell Directiu elevarà a l'Assemblea.

Comissió Executiva

El Consell Directiu té una comissió executiva formada per 9 membres: President de la UCEC, els presidents de les territorials (5), el secretari i el tresorer.

La composició actual de la Comissió Executiva del Consell Directiu és la següent:

President: Sr. Jaume Domingo i Planas

Vicepresident primer: Sr. Josep Monràs i Galindo

Vicepresident segon: Sr. Joan Ubach i Isanta

Vicepresident tercer: (vacant)

Vicepresident quart: Sr. Daniel Nart i Juanes

Tresorer: Sr. José Empez i García

Secretari: Sr. Salvador Valls i Cuello

Són funcions de la Comissió Executiva del Consell Directiu la preparació dels temes a tractar al Consell Directiu i l’execució dels acords que aquest li encarregui.

La Presidència

El president de la Unió de Consells Esportiu de Catalunya és el Sr. Jaume Domingo i Planas.

Són funcions del president de la UCEC:

a) Tenir la representació pública, privada i oficial de la Unió de Consells.

b) Presidir les reunions del Consell Directiu i de l'Assemblea General.

c) Visar les actes de les reunions i tenir cura de la seva execució.

d) Subscriure contractes i documents en nom de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

e) Proposar al Consell Directiu el càrrec de Secretari General, aquest és un càrrec de confiança que cessarà quan cessi la Comissió Directiva o bé per la pèrdua de la confiança del President.

f) Contractar i acomiadar personal.

g) Atorgar poders a tercers, acceptar donatius i subvencions i signar qualsevol mena de document bancari i ordenar els pagaments. Els límits seran fixats pel Reglament de Règim Intern.


 1. 7.TRANSPARÈNCIA
  1. a.Gestió Econòmica, Pressupostària I Patrimonial
 1. 1.PRESSUPOST VIGENT

Pressupost d’Ingressos Exercici 2019/2020

[PRESSUPOST UCEC 2019-2020 INGRESSOS]

Pressupost de Despesa Exercici 2019/2020

[PRESSUPOST UCEC 2019-2020 DESPESA]

 1. 2.COMPTES ANUALS

Resultat Auditoria Exercici 2016

[AUDITORIA 2016]

Resultat Auditoria Exercici 2017

[AUDITORIA 2017]

Compte de pèrdues i Guanys Exercici 2018

*Resultat provisional subjecte al resultat auditat de l’Exercici. – En curs-

[PÈRDUES I GUANYS 2018]

Balanç de situació a 31/08/2018

*Resultat provisional subjecte al resultat auditat de l’Exercici. – En curs-

[ARXIU 31-08-2018]

Compte de pèrdues i Guanys Exercici 2018

*Resultat provisional subjecte al resultat auditat de l’Exercici. – En curs-

[PÈRDUES I GUANYS 2019]

Balanç de situació a 31/08/2019

*Resultat provisional subjecte al resultat auditat de l’Exercici. – En curs-

[BALANÇ 31-08-2019]

 1. 3.RETRIBUCIÓ DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

L’apartat 10è del l’article 19 dels Estatuts vigents de l’Entitat estableix el codi ètic d’actuació dels directius:

- Gratuïtat en el servei prestat en favor de l’entitat, llevat dels supòsits en què el nivell de dedicació requereixi una compensació econòmica:

• Aquesta compensació ha de ser aprovada, de forma específica nominal i limitada, pel que fa a la seva quantia anual.

• En assemblea extraordinària per majoria simple dels presents, s’aprovarà el règim de la compensació econòmica, la finalització de mandat en qualsevol supòsit significarà el cessament de la compensació econòmica.

• Les compensacions econòmiques no es poden satisfer ni justificar amb càrrec a subvencions públiques i només són possibles quan la UCEC compta amb recursos i finançament propis.

• La política de compensació econòmica a directius s’ha d’ajustar a criteris de moderació i transparència.

• El directiu no té dret a cap indemnització econòmica especial un cop cessat.

• En el cas de que un càrrec directiu assumeixi les funcions de Secretaria General, d’acord amb el previst a l’article 9 dels presents Estatuts, el directiu haurà de dimitir del seu càrrec al Consell directiu.

- Els directius no podran:

Percebre indemnitzacions després de cessar en el càrrec o dimitir‐ne.

Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o entitats per la contractació de béns i serveis per part de l’entitat.

Percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics. Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb la pròpia entitat esportiva on s’exerceixen funcions directives. Aquesta prohibició d’auto contractació afecta les empreses dels seus cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels seus descendents o ascendents.

Fer ús del patrimoni de la UCEC o valdre’s de la seva posició per obtenir un avantatge patrimonial.

- Qualsevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries.

En aquest sentit, cal observar que CAP membre del Consell Directiu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya percep cap retribució i/o compensació als efectes previstos als Estatuts vigents de l’entitat.

No obstant, es reconeix als membres del Consell Directiu el dret a percebre indemnitzacions per raó del servei tals com dietes, quilometratge o indemnitzacions per despesa de viatge.

Adhesió a l’Acord de Govern 85/2016 de 28 de juny (DOGC 7152, 30 de juny de 2016) adequant els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries, i els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.

[ADHESIÓ A CODI ÈTIC]

 1. 7.TRANSPARÈNCIA
  1. b.Gestió Administrativa
 1. 1.CONTRACTES

Òrgans responsables de l’entitat en matèria de contractació. D’acord amb els Estatuts de l’entitat:

Article 23

Correspon al Consell Directiu de la Unió de Consells:

...

e) Contractar serveis personals i externs per a funcions pròpies de l’entitat.

f) Subscriure contractes laborals d’alta direcció sempre que els membres presents a la Comissió Directiva aprovin per majoria absoluta l’acord, la quantitat de la remuneració i la resta de condicions del contracte.

Article 27

Són funcions del president de l’ UCEC:

 1. a)Tenir la representació pública, privada i oficial de la Unió de Consells.

...

d) Subscriure contractes i documents en nom de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

...

f) Contractar i acomiadar personal.

g) Atorgar poders a tercers, acceptar donatius i subvencions i signar qualsevol mena de document bancari i ordenar els pagaments. Els límits seran fixats pel Reglament de Règim Intern.

*L’entitat no disposa de cap contracte subscrits amb les administracions públiques.


 1. 2.CONVENIS

Any

Número

Títol Conveni

Data Signatura

Data Vigència

Vig.

Pror.

Objecte

Organismes Signants Ens Locals

Valor €

2016

2016/11/0083

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i la Unió de Consells Esportius de Catalunya per l'organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya al Priorat.

20/4/2016

31/12/2016

S

N

Col·laborar en la realització de les activitats que es desenvolupin a la comarca del Priorat.

Consell Comarcal del Priorat

0

2018

2018/11/0900

Conveni de col·laboració en matèria d'esport i inclusió entre la Diputació de Barcelona, i la Unió de Consells Esportius de Catalunya per al desenvolupament del projecte 'Patis oberts: vine, gaudeix i aprèn a compartir'

12/12/2018

4/12/2018

N

N

Regular la col·laboració en matèria d'esport i inclusió entre la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d'Esports) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per al desenvolupament del projecte 'Patis oberts: vine, gaudeix i aprèn a compartir. Nens i joves, i en especial es vol atendre a col·lectius en risc d'exclusió social de la província de Barcelona, es trobaran als patis escolars i realitzaran diferents activitats esportives relacionades amb el bàsquet.

Diputació de Barcelona

36.700

2018

2018/11/0665

Conveni de col·laboració amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya per a la coordinació i implementació d’Activitats esportives, trobades esportives, accions formatives i accions sensibilitzadores als municipis de l’àmbit territorial de la província de Barcelona.

7/11/2018

30/3/2019

S

N

Establir un conjunt d'accions de col·laboració amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya per a la coordinació i la implementació d'activitats esportives, trobades esportives, accions formatives i accions sensibilitzadores als municipis de l'àmbit territorial de la província de Barcelona.

Diputació de Barcelona

0

2019

2019/11/0533

Conveni de col·laboració en matèria d’esport i inclusió formalitzat entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de Badia del Vallès, el Consell Comarcal del Berguedà i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) per potenciar el programa “Patis oberts: Vine, gaudeix i aprèn a compartir”.

4/10/2019

5/12/2019

S

N

Regular la col·laboració en matèria d'esport i inclusió entre la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d'Esports), l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, l'Ajuntament de Badia del Vallès, el Consell Comarcal del Berguedà i la UCEC, per potenciar el programa 'Patis oberts: vine, gaudeix i aprèn a compartir?. Infants i joves, i en especial es vol atendre a col·lectius en risc d'exclusió social de la província de Barcelona, es trobaran als patis escolars i realitzaran diferents activitats esportives relacionades amb el bàsquet.

Diputació de Barcelona; Consell Comarcal del Berguedà; Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat; Ajuntament de Badia del Vallès

34.700

 • FONT: Registre de convenis de col·laboració i cooperació (GENCAT)
 1. 3.AJUTS I SUBVENCIONS

ORGANISME

CONVOCATÒRIA

DATA DE CONCESSIÓ

IMPORT €

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries

29/06/2016

10,000.00

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries II

22/08/2016

17,000.00

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries II

22/08/2016

13,000.00

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense animo de lucre per a activitats sociosanitàries IV

04/07/2017

10,000.00

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense animo de lucre per a activitats sociosanitàries IV

04/07/2017

17,000.00

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense animo de lucre per a activitats sociosanitàries IV

04/07/2017

13,000.00

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

Subvenció sense concurrència pública per al finançament de les despeses de les activitats programades de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, des de l'1 de setembre de 2016 fins al 31 de desembre de 2017

28/12/2017

500,000.00

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT


214/5000
Conveni de col·laboració entre el Consell Català de l'Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya per contribuir a les despeses derivades de les activitats pròpies de l'entitat durant l'exercici 2016

27/07/2018

22,532.13

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries IV

26/09/2018

11,000.00

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries IV

26/09/2018

17,000.00

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries IV

26/09/2018

13,000.00

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

Conveni de col·laboració entre el Consell Català de l'Esport i la Unió de Consells Esportius de Catalunya per al finançament de les activitats reallizadas per aquesta entitat esportiva durant el període 1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018

21/12/2018

450,000.00

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries III

17/05/2019

13,000.00

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries III

17/05/2019

17,000.00

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LLEIDA

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats sociosanitàries III

17/05/2019

11,000.00

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

Subvenció sense concurrència pública per al suport a la promoció de l'esport en edat escolar i l'esport popular

19/09/2019

648,000.00

 • FONT: Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (Min. Hacienda)

El CEEB presenta el Zona Cros

Publicat a general

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona fa un pas endavant en el seu afany per proposar respostes actives als nens, nenes, joves i ciutadania en general relacionades amb la pràctica esportiva adaptada a les circumstàncies de la situació generada per l’estat d’alarma arran de la pandèmia del Coronavirus.

Conscients de la necessitat de tots i totes d’anar recobrant una certa normalitat i recuperar els hàbits i valors inherents a l’activitat física, han r” per readaptar ja algunes de les activitats més populars del nostre programa esportiu regular: la primera d’elles, el cros!
Us presentem el Zona Cros: diferents circuits urbans per sortir a córrer a qualsevol nivell i repartits simultàniament per tots els barris de la ciutat. Proposem, a partir del dimarts 2 de juny, sortir a córrer i completar els que estiguin més a prop de casa. En qualsevol moment. Tots aquests circuits, de recorregut curt, són respectuosos i compatibles amb la normativa derivada de l’estat d’alarma decretat per les autoritats públiques i sanitàries. Però això no és tot: Engeguem un joc, una challenge. A mesura que els i les participants acabin de fer els circuits, aniran aconseguint medalles virtuals (cada cinc circuits, una medalla) i, entre tots i totes les que les aconsegueixin, hi haurà sorteig d’inscripcions gratuïtes per la Challenge de Cros del curs vinent.
Els detalls i recorreguts es poden consultar a la web https://ceeb.cat/challenge-cros/zona-cros/
El CEEB vol recuperar l’activitat esportiva. Anem tornant, ens acompanyes??
Acte: Zona Cros
Lloc: Tots els barris de Barcelona
Dia/Hora: A partir de dimarts 2 de juny
Informació i inscripcions: https://ceeb.cat/challenge-cros/zona-cros/
Moltes gràcies,
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

Finals Nacionals 2018-19

Publicat a general

data FN FN CE Seu info convocatoria horari altres cartell normativa resultats indiv. resultats equips 
24/02/2019 Esquí Alpí CE Pallars Sobirà Espot Esquí info convocatoria - cartell  normativa  resultats indiv.
10/03/2019 Cros CE Baix Camp Reus info convocatoria   - cartell  normativa  resultats indiv. resultats equips 
01/06/2019 Atletisme (Trobada Nacional) CEEB Barcelona info convocatoria  horari  - cartell  normativa  -
01/06/2019 Curses Orientació CE Anoia Igualada info  convocatoria  - cartell  normativa  resultats -
01/06/2019 Escacs individual CE Anoia Igualada info  convocatoria  horari+ins programa cartell  normativa  resultats indiv. -
01/06/2019 Gimnàstica Rítmica Ind CE Baix Camp Reus info  convocatoria horari  - cartell  normativa  resultats indiv. -
01/06/2019 Tennis de Taula eq. (BJ/Alev) CE Baix Camp Reus info  convocatoria quadre - cartell  normativa  resultats equips
01/06/2019 Tennis de Taula ind. (BJ/Alev) CE Baix Camp  Reus info  convocatoria quadre - normativa  resultats indiv. -
02/06/2019 Bàdminton Individual CE Pallars Sobirà Ribera de Cardó info  convocatoria  horari quadre cartell  normativa  resultats -
02/06/2019 Gimnàstica Aeròbica CE Baix Camp Reus info  convocatoria  horari  - cartell  normativa  resultats -
02/06/2019 Natació CE Anoia Igualada info  convocatoria  serie bj·al serie in·ca·juv cartell  normativa  resultats -
02/06/2019 Patinatge Individual CE Anoia Igualada info convocatoria horari  ordre sortida cartell  normativa  resultats -
02/06/2019 Tennis de Taula eq. (inf/cad/juv) CE Baix Camp Reus info  convocatoria quadre - cartell  normativa  resultats equips -
02/06/2019 Tennis de Taula ind. (inf/cad/juv) CE Baix Camp  Reus info  convocatoria quadre - normativa  resultats -
08/06/2019 Bàdminton Equips CE Baix Camp Reus info  convocatoria  quadre - normativa  resultats -
08/06/2019 Bàsquet Benjamí/Aleví Femení CE Baix Camp Reus info convocatoria horari bj f horari al m. cartell  normativa  -
08/06/2019 Bàsquet Infantil femení CE Baix Camp Reus info  convocatoria programa cartell  normativa 
08/06/2019 Escacs equips *suspesa* CE Anoia Igualada info  convocatoria  - cartell  normativa  -
08/06/2019 Futbol Sala (aleví) CE Anoia Igualada info  convocatoria horari horari x categ. cartell  normativa  resultats -
08/06/2019 Futbol Sala (benjamí) CE Anoia Igualada info  convocatoria  horari horari x categ. cartell  normativa  resultats -
08/06/2019 Futbol Sala (infantil/ cadet) CE Anoia Igualada  info  convocatoria  horari horari x categ. cartell  normativa  resultats inf masc resultats cad masc
08/06/2019 Gimnàstica Artística CEEB Barcelona info  convocatoria  horari ordre sortida cartell  normativa  resultats indiv. resultats equips 
08/06/2019 Gimnàstica Rítmica Conj CE Anoia Igualada info  convocatoria  programa odre sortida cartell  normativa  resultats -
08/06/2019 Vòlei benjamí/aleví femení CE Baix Camp Reus info  convocatoria horari bj fem horari al. fem cartell  normativa  resultats benj fem resultats ale fem
08/06/2019 Vòlei Cadet (masc/fem) CEEB  Barcelona info  convocatoria horari c mixt horari cad fem normativa  resultats
09/06/2019 Bàsquet Benjamí/Aleví Masculí CE Baix Camp  Reus info  convocatoria horari quadre al masc cartell  normativa    -
09/06/2019 Bàsquet Cadet (Masc/fem) CEEB Barcelona info  convocatoria horari cf horari mixt cartell  normativa  resultats
09/06/2019 Bàsquet Infantil Masculí CE Baix Camp  Reus info  convocatoria programa cartell  normativa 
09/06/2019 Futbol 7 (bm - am) CE Anoia Igualada info convocatoria horari horari x categ. cartell  normativa  -
09/06/2019 Handbol CE Anoia Igualada info  convocatoria horari horari x categ. cartell  normativa  resultats -
09/06/2019 Patinatge Equips CE Baix Camp Reus info convocatoria  ordre - cartell  normativa  resultats -
09/06/2019 Vòlei benjamí/aleví masculí CE Baix Camp Reus info convocatoria horari bm horari am cartell  normativa  resultats benj masc resultats ale mas
09/06/2019 Vòlei infantil (masc/fem)  CEEB Barcelona info  convocatoria horari mixt horari i fem cartell  normativa  resultats -
NO ES CONVOCA Tennis CE Baix Camp Reus - - - normativa 
NO ES CONVOCA  Bitlles Catalanes CE Anoia Igualada info convocatoria  - normativa  -

Esport Blanc Escolar

Publicat a general

Què és i a qui s’adreça?

El programa “Esport Blanc Escolar” és un programa institucional de la Generalitat de Catalunya, que vol acostar els esports d’hivern a l’alumnat de 3r i 4t curs de l’educació primària (8-10 anys) de les escoles de les comarques del Pirineu català.

Qui l’organitza?

La Secretaria General de l’Esport del Departament de la Presidència i el Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, són els promotors del programa, en col·laboració amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els consells esportius i consells comarcals del Pirineu, el Conselh Generau d’Aran, les diputacions provincials, les estacions d’esquí alpí i les estacions d’esquí nòrdic.

Quins objectiu té?

L’àmbit de la Promoció i Popularització del Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya 2012-2022 estableix els dos objectius principals del programa Esport Blanc Escolar:

 1. Impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil, especialment a les comarques pirinenques.
 2. Educar, mitjançant l’esport, a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat dels mestres i dels tècnics d’esport.

Quins continguts treballa?

El programa combina educació i esport, i proposa una activitat de formació poliesportiva en esports d’hivern i medi natural, en el marc curricular de l’àrea d’Educació Física, i amb un tractament interdisciplinari. Els continguts són treballats, tant prèviament a les sessions pels mestres de les diferents escoles, com a les sessions de neu pels tècnics d’esports d’hivern.

Com s’estructura?

El programa consisteix en 8 sessions anuals de pràctica, durant el 2n trimestre del curs (de gener a març), distribuïdes en 3 sessions d’esquí alpí, 3 sessions d’esquí de fons, i 2 sessions de surf de neu (“snowboard”) que es van intercalant. Cada sessió es porta a terme durant un matí a la setmana, de manera que tots els alumnes puguin realitzar aquesta activitat durant dos cursos escolars (3r i 4t de primària). A més a més, hi ha una sessió addicional, que a 3r consisteix en una introducció teòrica en el mateix centre, prèvia a l’inici de les sessions pràctiques, i a 4t consistiria en una jornada final de caire ludicocompetitiu, en una estació d’esquí.

S’avalua?

En ser un programa curricular, el desenvolupament de les sessions tenen el seguiment de la inspecció d’educació de la zona corresponent. Cada mestre l’avalua com una unitat didàctica de l’àrea d’Educació Física, i atenent els criteris d’avaluació establerts pel Departament d’Ensenyament.

Quin funcionament té?

La coordinació del programa a cada comarca la desenvolupa el Consell Esportiu, que selecciona els tècnics d’esports d’hivern, coordina el calendari de les sessions i supervisa les previsions meteorològiques per als dies de les activitats.

El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, gestiona el transport escolar fins a les pistes.

Les estacions d’esquí faciliten el material, el forfait i l’assegurança.

El Departament d’Ensenyament vetlla pel seu encaix en l’organització de les activitats curriculars de les escoles, en fa la supervisió mitjançant la inspecció d’educació i garanteix la cobertura de la responsabilitat patrimonial i civil de l’alumnat i acompanyants.

La Secretaria General de l’Esport i les seves representacions territorials són les responsables de la coordinació general del programa, i del seu finançament global.

Com es pot continuar esquiant després del programa?

A part de les sortides que puguin organitzar les escoles, els consells esportius, o les famílies, a Catalunya hi ha més de 80 clubs d’esquí, que ofereixen l’opció d’iniciar i tecnificar els infants i joves en totes les modalitats dels esports d’hivern.

Poliesportiu

Publicat a general

Normativa Tècnica Poliesportiu - veure
Convocatòria Poliesportiu - -----
Finals i Trobades Nacionals, curs 2018/19
 DataSeuInformacióResultats
Final Nacional - -